Nagradne igre

Zvanična pravila nagradnog konkursa Calix Oktobarfest


1. ORGANIZATOR konkursa CALIX DOO BEOGRAD (ČUKARICA), sa sedištem u Beogradu, Bore Stankovića 8b, Srbija, MB: 20016183, sprovodi konkurs na osnovu ovih zvaničnih pravila.

 

Nagrade za pobednike kupuje i isporučuje Organizator konkursa.

 

2. TERITORIJA NA KOJOJ SE ORGANIZUJE KONKURS I TRAJANJE

 

Calix Oktobarfest nagradna igra se organizuje u periodu od 20.12.2021. godine do 31.12.2021. godine na teritoriji cele Srbije.

Pravilnik je objavljen na veb stranici: www.calix.rs

 

3. PRAVILA UČESTVOVANJA I MEHANIZAM KONKURSA

 

Pravo na učešće imaju samo fizička lica, građani Srbije, sa adresom u Srbiji, i koji imaju 18 ili više godina od datuma početka konkursa.

Zaposleni kod Organzatora kao i lica koja direktno ili indirketno učestvuju u organizovanju ili sprovođenju takmičenja, kao i članovi njihove uže porodice - nemaju pravo učešća u konkursu.

Učešćem u konkursu učesnici su razumeli i neopozivo se slažu i prihvataju ovih Pravila.

Pravila učestvovanja

Za učestvovanje u nagradnom konkursu potrebno je da učesnici:

 

  • lajkuju i zaprate FB i Instagram Calix i @bestdrinksbycalix stranicu i stranicu Paulaner Srbija @paulaner_serbia (ukoliko već nisu)

 

Trajanje konkursa je od 20.12.2021. do 31.12.2021. godine.


Nagrade su:

 

  • 20 Paulaner Oktobarfest šešira;


Pobedinici će biti izabrani nasumičnim izborom od strane Organizatora, a pod uslovom da su ispunili sve što je potrebno da bi učestvovali u konkursu. Pobednik će biti objavljen po završetku konkursa na Paulaner Srbija Facebook stranici. Učesnici mogu osvojiti samo jednu nagradu. Nagrada nije prenosiva, niti se može dati drugoj osobi u zamenu za novac. Nagrade se ne mogu isporučiti van Srbije.

 

Validacija dobitnika:


Na kraju takmičenja, Organizator će kontaktirati potencijalne dobitnike direktnom porukom putem Paualner Srbija Facebook naloga. Najkasnije 48h od trenutka kad budu kontaktirani, potencijalni dobitnici treba da odgovore direktnom porukom na facebooku i pošalju sve tražene podatke koji su potrebni isključivo za dostavljanje nagrade. U privatnom razgovoru, Organizator će zatražiti od pobednika da izrazi pristanak za obradu ličnih podataka potrebnih za dodelu nagrade: Ime i prezime, datum rođenja, e-mail adresa, poštanska adresa, broj telefona.

Ako se nakon validacije dobitnika od strane Organizatora, utvrdi da je učesnik narušio pravila i/ili učestvovao sa lažnih profila, ako je učesnik kompanije ili je uključen na bilo koji način u organizaciju ili sprovđenje konkursa, Organizator zadržava pravo da oduzme dobitniku pravo na nagradu.

 

4. DODELA NAGRADA

 

Ako identitet osobe koja preuzima nagradu ne odgovara osobi koja je proglašena kao dobitnik, toj osobi neće biti dodeljena nagrada.

 

5. ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

 

Učesnici ovim izjavljuju da se slažu sa odredbama Pravilnika i daju saglasnost da unesu svoje podatke nezavisno objavljene i lično dostavljene.
Dobitnici nagrada pristaju da daju sve svoje dostavljene podatke (ime i prezime, e-mail adresu, poštansku adresu, broj telefona), samo u svrhu potvrđivanja pobednika i dogovora oko preuzimanja nagrade. Ove informacije će biti izbrisane najkasnije 30 dana od dana preuzimanja nagrade.

Organizator neće otkrivati lične podatke učesnika neovlašćenim licima. Svi podaci koji se odnose na pritužbe Učesnika koriste se isključivo u svrhu uspešnog izvršenja Konkursa i neće se koristiti u druge svrhe.

 

Učešćem na Konkursu i smatrajući da se njihovi lični podaci dostavljaju i unose voljno i nezavisno, Učesnici se ovim slažu da Organizator može prikupljati i obrađivati otkrivene lične podatke u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka, i ovim potvrđuju da su su upoznati sa svrhom korišćenja njihovih ličnih podataka i postupanjem sa njima.

Dobitnik koji je dao validnu saglasnost za obradu podataka može u svakom trenutku povući tu saglasnost, bilo pismeno ili usmeno, zabeleženo kod Organizatora.

Štaviše, saglasnost se može povući u bilo kom trenutku prosleđivanjem zahteva putem e-pošte ili na adresu u sedištu Organizatora. Organizator će koristiti i obrađivati lične podatke koje otkrivaju samo Učesnici, stoga su Učesnici isključivo odgovorni za tačnost i ispravnost datih podataka.

 

6. ODRICANJE ODGOVORNOSTI ORGANIZATORA


Organizator ne snosi odgovornost za: prekid podataka prouzrokovan lošom internet, satelitskom ili telefonskom konekcijom ili prekidanjem iste, prekid prenosa podataka prouzrokovan satelitskom transmisijom, kvar kompjuterskih softvera ili ubacivanje virusa, poremećaj računara ili neprecizan prenos podataka, ili bilo kakve takve i slične poteškoće u prekidu i slanju informacija ili bilo kojoj drugoj vrsti greške bilo ljudskoj, tehničkoj, mehaničkoj, električnoj ili mrežnoj.

Organizator ne snosi odgovornost za (a) nepotpune ili netačne informacije bez obzira na to da li su ih prouzrokovali učesnici, bežični uređaji, oprema ili softver koji su korišćeni u toku aktivnosti, zbog tehničkih ili ljudskih grešaka koje mogu nastati učestvovanjem, (b) krađu, uništavanje, neovlašćeni pristup ili modifikaciju prijave, (c) tehničke problem ili kvarove telefonskih linija i kompjuterskih online Sistema, server ili provajdera, opreme, softvea, virusa i sličnih grešaka, (d) neuspeh u slanju prijave organizatoru iz bilo kog razloga, (e) oštećenja Sistema ili opreme samih učesnika I drugih lica koji su rezultat učešća u konkursu.

 

7. VIŠA SILA

 

Konkurs se može prekinuti pre propisanog roka u slučajevima više sile, vanrednog stanja uključujući i slučaj nemogućnosti Organizatora da izvede takmičenje u odgovarajućim uslovima.

Viša sila znači svaki događaj koji Organizator ne može predvideti, kontrolisati ili otkloniti, uključujući i nemogućnost Organizatora da ispuni svoje obaveze preuzete prema Pravilniku, nezavisno od njegove volje. Konkurs se može prevremeno prekinuti ili prekinuti po volji Organizatora, pod uslovom da su takve promene objavljene u skladu sa ovde navedenim odredbama.

 

8. SPOROVI

 

Potencijalni sporovi koji nastanu između Organizatora i Učesnika po bilo kom pitanju rešavaće se sporazumno, a u slučaju da je sporazumno rešenje nemoguće, spor će rešiti nadležni sud u Beogradu.

 

9. OSTALE ODREDBE

 

Odluke Organizatora koje se odnose na Konkurs su konačne i obavezujuće za sve Učesnike.

Organizator ima pravo da preduzme sve potrebne mere u slučaju bilo kakve prevare, zloupotrebe ili bilo kog drugog pokušaja koji može uticati na sliku javnosti ili troškove organizacije i sprovođenja Konkurs. Uredba stupa na snagu danom donošenja i implementirana je danom objavljivanja.